Nordiska Juristakademien AB

Juridik för gymnasiet

Inför 20-årsjubileet för Skoltävlingen ”Skol-SM i juridik” har Sten Björkblom gjort en liten resumé över utvecklingen av de juridiska kurserna på gymnasiet.

Juridikläran om rättsreglerna och hur dessa tillämpas

I gymnasieutbildningen fanns på 1960-talet ett ämne som hette Historia med samhällslära. Jag minns från min gymnasietid att samhällsläran endast omfattade några få timmar alldeles före studentexamen  (betygsskalan vid den tiden var då A, a, AB, Ba, B och två underkända betyg Bc och C). Min far, fil.dr. och jur.kand. Sixten Björkblom, var undervisningsråd på dåvarande Skolöverstyrelsen och medverkade till att Samhällskunskap blev ett självständigt ämne. Han skrev också många läroböcker i samhällskunskap.

Under många år har sonen Sten Björkblom undervisat i Handelsrätt vid Stockholms Universitet. Under denna tid har iakttagits ett mycket stort ökande intresse från studenter för juridikutbildningen. Arbetsuppgifter inom det juridiska området har ökat i mycket stor omfattning inte minst internationellt. Även många politiker har också juristexamen (ex Obama och Putin).

Från att ha varit de minst attraktiva utbildningarna har juridikutbildningen blivit bland de som haft de högsta intagningspoängen.

I flera år fanns en 50-poängskurs i Rättskunskap på gymnasiet. Denna kurs, över ett stort och ökande område, innebar att läraren översiktligt fick svepa över ett stort område eller välja ut ett avsnitt.

Tiden för reformering av juridikutbildningen på gymnasiet var angelägen. Motståndet var stort och motiverades på olika sätt. Bland annat anfördes följande. Undervisning i juridik skulle ske på universitet och att eleverna inte var ”mogna” samt att lärarkompetens saknades. Efter mer än 20 års erfarenhet har det visat sig att farhågorna inte var befogade.

För mer än 20 år sedan höll Rotary en yrkesinformation på Lagmansgymnasiet i Vara. Det framkom då ett starkt intresse för yrken med stora inslag av juridik (ex polis, advokat, åklagare, företagsjurist osv.). Eftersom skolan ligger i en typisk ”företagsbygd” var intresset från kommunen svagt. Det som talade för utbildningen var främst elevintresset. Skolans namn och att skolan ligger i den bygd där Äldre Västgötalagen nedtecknades på 1220-talet talade för att en lokal kurs kunde starta där.

Efter en del arbete inför utbildningsnämnden i Vara blev en lokal kurs registrerad av Skolverket 1999 (det söktes också riksintag men detta avslog Skolverket med motivering att kursen var universitetsförberedande). 

Medverkan skedde av skolans dåvarande rektor Leif Hildebrand och en lärare på skolan jur. kand. Karl Johan Ullgren. 

Från början var inriktningen på 400 poäng men två mindre avsnitt på Företagsformer 50 poäng resp Internationell rätt 50 poäng infogades i andra avsnitt.

Kursen utformades efter den på universitetet mycket populära Juridisk Översiktskurs. Till en början användes också universitetets kurslitteratur (Malmström: Civilrätt). Sedermera har tillkommit flera andra läroböcker. För att stimulera eleverna genomfördes rättegångsspel i undervisningen. Detta ledde också till en god personutveckling hos eleverna. Dessutom skedde samverkan med lärarna i svenska (retorik och språkbehandling).

Flera skolor (Östra Real i Stockholm, Brännkyrka gymnasium i Stockholm och Danderyds gymnasium) följde den uppläggning som använts på Lagmansgymnasiet.

Med hänsyn till de goda erfarenheter som de lokala kurserna gett blev de juridiska kurserna nationella och bestod av Privatjuridik (100 poäng), Affärsjuridik (100 poäng) och Rätten och samhället (100 poäng). En stor insats gjordes av Eva Lundberg (fd. lärare vid Danderyds gymnasium).

Kurserna borde egentligen ligga vid sidan av ekonomi och inte under ekonomi.

I samband med att alltfler skolor hade juridikutbildningen startade Sten Björkblom och Nordiska Juristakademien en skoltävling ”Skol-SM juridik”. Från början deltog 3 lag och antalet har ökat till 170 stycken  5-mannalag år 2020. Den första finalen hölls i ett nedlagt tingshus i Vara. Efter detta har finalen avgjorts i Rättegångssalen på Stockholms Universitet. Domare har under alla år varit jur.dr. Konrad Lundberg. Han har lovat att medverka även nästa år. 

Planeringen för vårens tävling är igång och vi hoppas på rekordstort deltagande. Mer information om tidpunkter finns på Juristakademiens hemsida. 

Som ändamål och syfte med kurserna kan bl.a. anges följande:

  1. Att ge ungdomar värdefulla kunskaper inför ”vuxenlivet”.
  2. Att locka och förbereda inför fortsatta studier.
  3. Att bidra till kunskaper för entreprenörskap.
  4. Att förbättra integration i samhället. 
  5. Att ge kunskaper till ”studieovana” omgivningar.
  6. Att underlätta vid val av universitetsutbildning.
  7. Att underlätta vid övergången till universitetsstudier.

För den fortsatta utvecklingen vill Juristakademien verka för: 

Att kursen Privatjuridik blir obligatorisk i alla gymnasieprogram (Sten Björkblom har på universitetet arbetat för att Juridisk Översiktskurs skulle bli obligatorisk för alla universitetsstuderande. Tillsammans med bl.a Finansinspektionen har för gymnasiet föreslagits en kurs i privatekonomi och vardagsjuridik. En sådan kurs har hållits av jur.kand.  Karl-Johan Ullgren och ekonom Bert-Ove Adolfsson).

Att juridikutbildningen på gymnasiet blir placerad vid sidan om ekonomi (ekonominriktning: 300 poäng ekonomi, 100 poäng juridik. Juridikinriktning: 300 poäng juridik, 100 poäng ekonomi).

Att utveckla digitala opartiska nationella prov på de juridiska kurserna (jag tog jag upp detta med Skolverket för flera år sedan).

Att digitalisera utbildningen på de juridiska kurserna.

Att utveckla tävlingarna på lokal nivå.

Juristakademien vill verka för att juridiken skall ha en bra framtid inom gymnasieutbildningen och vi är tacksamma om Ni vill ha kontakt med oss genom vår hemsida eller via Facebook.

För närvarande verkar Sten Björkblom i en organisation för att öka ungdomars (5-15 år) medvetenhet om etik, moral och rättsregler. 

Jag tror inte skärpta straff är den enda lösningen på problem med ökande kriminalitet. Ett förebyggande arbete behövs.

2020-09-14

Sten Björkblom

Vi erbjuder kunskapsspridning, kompetensutveckling, inspiration och nyheter för juridiklärare på gymnasienivå.

Vi erbjuder undervisningsmaterial till dina gymnasieelever i olika juridiska områden.

Hos oss hittar du ett forum där du kan skapa kontakter med andra juridiklärare över hela Sverige. Gå med i vår Facebook grupp för att knyta kontakt med lärare på andra skolor. Här delar vi information om vad som händer hos oss, vår årliga nationella tävling Skol-SM i juridik för gymnasielever i årskurs 3 och juridiska nyheter.  Våra träffar har blivit mycket uppskattade genom informationsutbytet som uppstår mellan olika lärare som annars inte skulle ha träffat varandra. Räkna med många livliga diskussioner!

Låt dina elever tävla i nationellt Skol-SM i juridik

Låt dina 3:e års gymnasister inom ekonomi/juridik testa sina kunskaper mot andra skolor i landet på motsvarande gymnasielinje i ett rättegångsspel. Tävlingens första delprov utförs i er egen skola. Finalisterna åker till Stockholms universitet. En rolig erfarenhet för dina elever. Ett mycket bra redskap inför betygsättning. Läs mer om Skol-SM i juridik här.

Börja abonnera idag! 

  • Tävla i Skol-SM i juridik med dina elever.  (Din skola behöver ha ett årligt abonnemang hos Nordiska Juristakademien för att deltaga.)
  • Rabatter på våra egna kursmaterial.

Läs mer om abonnemang här: https://www.juristakademien.se/medlem-i-nordiska-juristakademien/

Vi stödjer läxhjälpen NU: Nolla Utanförskapet

NU: Nolla Utanförskapet har läxhjälp på företag i Malmö, Stockholm och Göteborg. Skolungdomar i åk 9 och gymnasiet från utsatta områden eller miljöer får göra sina läxor på några av Sveriges bästa företag. Här får de även tips om hur man skriver sitt CV och lyfter fram sina kompetenser.

Kontakta oss om ditt företag vill vara med i läxhjälpen!

Mer om oss, se www.nollautanforskapet.nu