Nationella Prov

Nationellt inriktade digitala individuella prov i JURIDIK, Privatjuridik

Bakgrund. Redan vid införande av gymnasiereformen 2011 föreslog Sten Björkblom för Skolverket att det borde införas nationella prov på de juridiska kurserna. Skolverket avböjde förslaget. Vi avser därför att för våra medlemmar genomföra ett prov av detta slag närmast i kursen Privatjuridik. Prov på övriga juridiska kurser planeras hösten 2022.

Våren 2021 genomfördes ett prov av detta slag på tre gymnasieskolor. Detta skedde med hjälp av företaget DUGGA, som är specialiserade på denna typ av prov. Även vid årets prov har DUGGA lovat medverka.

Provet är upplagt med 15 multipla choicefrågor där ett eller flera svar är riktiga. Skrivtid 2 timmar och hjälpmedel lagtext. Frågorna fördelas på juridik och juridisk metod (1) Internationell rätt (1) Straff och processrätt (1) Familjerätt (2) Successionsrätt (2) Avtalsrätt (2) Konsumenträtt (2) Fastighetsrätt (2) Arbetsrätt (1) och Skadeståndsrätt och försäkringsrätt (1)

Poäng redovisas för varje elev och genomsnittspoäng för klassen samt ett genomsnitt för hela landet. Redovisning av detta sker till läraren på respektive skola.

Ändamål

  1. Öka rättvisan vid betygssättning
  2. Öka likformigheten vid bedömningen mellan skolor
  3. En opartisk och objektiv bedömning
  4. Att ge stöd för betygssättning
  5. Utnyttja digitala hjälpmedel
  6. Att höja statusen för juridikkurserna.