SKOL-SM i juridik 2024, nu för 23:e året i rad (första år 2002)

Kort referat från Skol-SM i juridik 2024

Under två vackra vårdagar, 16 och 17 maj, hölls finalerna på Stockholms universitet. Av de 250 lag som deltog i uttagningen kvalificerade sig 8, 4 till Petite finale och 4 till Grande finale.

Petite finale:

Chapmangymnasiet, Karlskrona,  Östra Real Stockholm, Luleå gymnasium och Täby enskilda gymnasium

Som vinnare utsågs Luleå gymnasium, grattis!

Grande finale:

Göteborgs högre samskola, Katedralskolan, Lund, Hulebäcks gymnasium, Härryda och Tibble gymnasium, Täby

Som vinnare utsågs Katedralskolan i Lund, grattis!

Rättsfallet denna gång handlade om ett köp av en bostadsrättslägenhet som blev tvistigt. Samtliga lag var väl förberedda och imponerade med sina juridiska kunskaper och proffsiga framföranden.

Samtliga deltagare i finalerna erhöll diplom och medaljer.

Här kommer mer bilder från dagen:


Lottningen till finalerna i Skol-SM i Juridik 2024 utföll enligt nedan

Petite Finale torsdagen den 16 maj , Juristerna hus Stockholms Universitet

Kl 12 – 14:30
Chapmansgymnasiet Karlskrona – Kärande                    
Östra Real Stockholm-  Svarande
Kl 15:30 – 18
Luleå gymnasium – Kärande    
Täby Enskilda gymnasium – Svarande

Grande finale fredagen den 17 maj, Juristerna hus Stockholms Universitet

Kl 12 – 14:30
Göteborgs högre samskola – Kärande     
Katedralskolan Lund – Svarande
Kl 15:30 – 18
Hulebäcks gymnasium Härryda – Kärande
Tibble gymnasium Täby – Svarande 

Följande skolor har gått till final:

Petite finale, torsdagen den 16 maj

 • Luleå gymnasium 17,5 p
 • Chapmangymnasiet Karlskrona 17,5 p
 • Östra Real Stockholm 16,5 p
 • Täby Enskilda gymnasium 16 p

Grande final, fredagen den 17 maj

 • Hulebäcks gymnasium Härryda 20,5 p
 • Katedralskolan Lund 19,0 p
 • Tibble gymnasium Täby 19 p
 • Göteborgs högre samskola 18,0 p

Antal lag i genomsnitt per skola: 50 skolor, 4.54st/skola

Genomsnittlig totalpoäng: 9,92 p

Vi gratulerar finalisterna och önskar lycka till samtliga skolor!

Sten Björkblom


Information Skol-SM i juridik


För deltagande i tävlingen erfordras betald medlemsavgift för respektive tävlingsår. Deltagande elever är, årskurs 3 och 2 (utom tävlan), som läser på det juridiska programmet.

För att utse de åtta lag som får delta i tävlingens andra del, rättegångsspelet, Petite Final (4 lag) samt Grande Final (4 lag) genomförs först en utslagstävling i skrivningsform. Tävlingsledningen tillhandahåller en skrivning som distribueras till ansvarig lärare (som angivits i anmälan) via mejl på respektive skola för erforderlig kopiering kl 08 på morgonen innan tävlingens start kl 09. Skrivningen genomförs i juristklasserna i lag om fyra-fem elever med okommenterad lagtext som enda tillåtna hjälpmedel. Skrivningarna sänds därefter direkt till bedömaren för rättning, identifierbara till skola och ”namngiven” elevgrupp.
Huvudsakligen kommer skrivningen att röra sig inom ämnesområdena (se nedan) Svårighetsgraden kommer att vara relativt hög för att skrivningen ska vara utslagsgivande. Till sin form består skrivningen av ett antal korta frågor (upp till 10 stycken) på en till två poäng, totalt 10 poäng, och ett antal mer omfattande frågor på minst tre poäng (max 5 stycken), totalt 15 poäng, totalt på skrivningen max 25 poäng. (Vid tidigare tävlingar har drygt 15 poäng räckt till finalplats.)
Detta tävlingsmoment genomförs av de enligt skrivningsresultatet utkorade 2 x fyra tävlingslagen,som ska bestå av fyra-fem personer. Att viss personväxling pga sjukdom och liknande kan erfordras är acceptabelt.
Lagen lottas ihop till två par efter inbördes poäng, bestående av ett lag som kärande och ett som svarande. Parterna utformar käromål respektive svaromål som tillsänds domaren och motparten inom föreskriven tid. Paren genomför därefter var sitt rättegångsspel enligt följande.
Sedan förhandlingarna avslutats och domstolen dömt poängsätter domstolen lagens insatser.

Härvid beaktas fem aspekter:

 1. Inlagornas kvalitet
 2. Agerandet under rättegången, närmast hur väl förberedda och säkra i sina roller deltagarna
  är
 3. Utgången i sak, dvs har man i domen vunnit mer eller mindre än vad som kunnat förväntas
  utifrån bakgrundshistorien
 4. Demonstrerade juridiska kunskaper
 5. Pläderingens kvalitet
  Varje punkt poängsätts. Totalsumman är grundval för utseende av ett segrande lag. Någon slutlig gradering av övriga lag tillkännages inte, utan de anses alla ha placerat sig på andra plats.
  Administrationen av tävlingen sköts av Nordiska Juristakademien AB, som härför tar ut avgifter enligtvad som anges på hemsidan. I detta ingår att tillhandahålla priser till de tävlande lagen.
  Utrymmet i rättegångssalen är begränsat, varför det inte kan påräknas att mer än fem elever från respektive tävlande skola, utöver tävlingslagen, kan beredas plats. De lag som genomför det andra rättegångsspelet får inte närvara under det första.Tävlande skolor måste själva organisera och bekosta resa och eventuellt uppehälle.

FÖLJANDE OMRÅDEN ÄR AKTUELLA I PROVET:

 • Allmän avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumentköprätt
 • Associationsrätt
 • Marknadsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Familje-och arvsrätt
 • Straffrätt
 • I finalen blir också processrätten aktuell.


Skrivtiden är tre timmar. Rättningen utförs av företagsjurist Erik Ullholm. Varje skola som betalat medlemsavgiften det aktuella tävlingsåret erhåller provet och rättningsmall och varje deltagande lag erhåller en poängsumma.