SKOL-SM i juridik 2024, nu för 23:a året i rad (första år 2002)

Till våra tävlande deltagare

Provet sker måndagen den 5 februari 2024 kl 09 – 12

Torsdagen den 16 maj 2024 (la Petite Finale), 4 lag

Fredagen den 17 maj 2024 (la Grande Finale), 4 lag

Anmäl, obligatoriskt för deltagande, din skola senast den 20 december till peter.reivall@saldoteknik.se med angivande av preliminärt antal lag. Ni som hittills bara anmält er skola ber vi sända in en ny anmälan med preliminärt antal lag.

Provet sker den 5 februari mellan kl 09-12. Till Provet får som hjälpmedel endast lagbok eller okommenterad lagtext användas.  

Ansvarig lärare mejlar proven, med respektive lag namngivna/identifierbara, på eftermiddagen den 5 februari till Erik Ullholm via mejladressen som anges på provet.

Resultaten redovisas c:a. 3 veckor efter provet där också de åtta lagen som gått vidare till finalerna torsdagen den 16 respektive fredagen den 17 maj presenteras.

Vi räknar med, och hoppas få, närmare 300 deltagande lag detta vårt 23 tävlingsår. För rättning av proven erfordras betald abonnemangsavgift. 

Lycka till önskar vi samtliga skolor och lag, Sten Björkblom


Information Skol-SM i juridik


För deltagande i tävlingen erfordras betald medlemsavgift för respektive tävlingsår. Deltagande elever är, årskurs 3 och 2 (utom tävlan), som läser på det juridiska programmet.

För att utse de åtta lag som får delta i tävlingens andra del, rättegångsspelet, Petite Final (4 lag) samt Grande Final (4 lag) genomförs först en utslagstävling i skrivningsform. Tävlingsledningen tillhandahåller en skrivning som distribueras till ansvarig lärare (som angivits i anmälan) via mejl på respektive skola för erforderlig kopiering kl 08 på morgonen innan tävlingens start kl 09. Skrivningen genomförs i juristklasserna i lag om fyra-fem elever med okommenterad lagtext som enda tillåtna hjälpmedel. Skrivningarna sänds därefter direkt till bedömaren för rättning, identifierbara till skola och ”namngiven” elevgrupp.
Huvudsakligen kommer skrivningen att röra sig inom ämnesområdena (se nedan) Svårighetsgraden kommer att vara relativt hög för att skrivningen ska vara utslagsgivande. Till sin form består skrivningen av ett antal korta frågor (upp till 10 stycken) på en till två poäng, totalt 10 poäng, och ett antal mer omfattande frågor på minst tre poäng (max 5 stycken), totalt 15 poäng, totalt på skrivningen max 25 poäng. (Vid tidigare tävlingar har drygt 15 poäng räckt till finalplats.)
Detta tävlingsmoment genomförs av de enligt skrivningsresultatet utkorade 2 x fyra tävlingslagen,som ska bestå av fyra-fem personer. Att viss personväxling pga sjukdom och liknande kan erfordras är acceptabelt.
Lagen lottas ihop till två par efter inbördes poäng, bestående av ett lag som kärande och ett som svarande. Parterna utformar käromål respektive svaromål som tillsänds domaren och motparten inom föreskriven tid. Paren genomför därefter var sitt rättegångsspel enligt följande.
Sedan förhandlingarna avslutats och domstolen dömt poängsätter domstolen lagens insatser.

Härvid beaktas fem aspekter:

 1. Inlagornas kvalitet
 2. Agerandet under rättegången, närmast hur väl förberedda och säkra i sina roller deltagarna
  är
 3. Utgången i sak, dvs har man i domen vunnit mer eller mindre än vad som kunnat förväntas
  utifrån bakgrundshistorien
 4. Demonstrerade juridiska kunskaper
 5. Pläderingens kvalitet
  Varje punkt poängsätts. Totalsumman är grundval för utseende av ett segrande lag. Någon slutlig gradering av övriga lag tillkännages inte, utan de anses alla ha placerat sig på andra plats.
  Administrationen av tävlingen sköts av Nordiska Juristakademien AB, som härför tar ut avgifter enligtvad som anges på hemsidan. I detta ingår att tillhandahålla priser till de tävlande lagen.
  Utrymmet i rättegångssalen är begränsat, varför det inte kan påräknas att mer än fem elever från respektive tävlande skola, utöver tävlingslagen, kan beredas plats. De lag som genomför det andra rättegångsspelet får inte närvara under det första.Tävlande skolor måste själva organisera och bekosta resa och eventuellt uppehälle.

FÖLJANDE OMRÅDEN ÄR AKTUELLA I PROVET:

 • Allmän avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumentköprätt
 • Associationsrätt
 • Marknadsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Familje-och arvsrätt
 • Straffrätt
 • I finalen blir också processrätten aktuell.


Skrivtiden är tre timmar. Rättningen utförs av företagsjurist Erik Ullholm. Varje skola som betalat medlemsavgiften det aktuella tävlingsåret erhåller provet och rättningsmall och varje deltagande lag erhåller en poängsumma.