Skol-SM i Juridik

Deltag i vår årliga nationella tävling – Skol-SM i juridik för gymnasister

Datumen inför tävlingen år 2019 är klara!

Informationen delas också i vår Facebook-grupp och i e-post utskick till alla som är med i vårt register. 

Bakgrund och information

Den första tävlingen för gymnasieelever hölls 2002 i det nedlagda tingshuset i Vara. De deltagande lagen kom från Lagmansgymnasiet, Brännkyrka gymnasium och Östra Real. Tävlingen har sedan dess hållits årligen. Tävlingsledare för samtliga år har varit universitetslektor Konrad Lundberg. Denna tävling är ett utmärkt sätt att se var era elever står kunskapsmässigt i jämförelse med elever i övriga landet.

För att medverka vid Skol-SM i juridik

 • Behöver du och din skola vara medlemmar i Nordiska Juristakademien. Läs mer under Bli Medlem!
 • Behöver eleverna läsa tredje året på ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Hur går Skol-SM i juridik till?

Skrivningen och poängräkning

För att sålla fram de åtta lag som får delta i tävlingens andra del, rättegångsspelet, Petite Final (4 lag) samt Grande Final (4 lag) genomförs först en utslagstävling i skrivningsform. Tävlingsledningen tillhandahåller en skrivning som distribueras till ansvarig lärare (som angivits i anmälan) på respektive skola för erforderlig kopiering kvällen innan skrivningstillfället. Skrivningen genomförs i juristklasserna i grupper om fyra – sex elever med lagbok som enda tillåtna hjälpmedel. Skrivningarna sänds därefter direkt till bedömaren för rättning, identifierbara till skola och elevgrupp, inom viss kortare tid – senare inkomna skrivningar kommer inte att hinna beaktas i sammanhanget.

Skanna in och skicka skrivningarna till: konrad.lundberg@juridicum.su.se eller skicka per post till:

Stockholms universitet
Att: Konrad Lundberg
Juridiska institutionen
106 91 Stockholm
Telefonnr: 08-16 21 48

Huvudsakligen kommer skrivningen att röra sig inom ämnesområdena (se fliken innehåll). Svårighetsgraden kommer att vara relativt hög för att skrivningen ska ge något utslag. Till sin form består skrivningen av ett antal korta frågor (upp till 10 stycken) på en till två poäng, totalt 10 poäng, och ett antal mer omfattande frågor på minst tre poäng (max 5 stycken), totalt 15 poäng, totalt på skrivningen max 25 poäng. (Vid tidigare tävlingar har drygt 15 poäng räckt till finalplats.)

Rättegångsspel och bedömning

Detta tävlingsmoment genomförs av de enligt skrivningsresultatet utkorade fyra tävlingslagen, som ska bestå av fem personer. Skrivlag som varit fyra personer måste alltså kompletteras, skrivlag om sex personer reduceras. Att viss personväxling pga. sjukdom och liknande kan erfordras är acceptabelt.

Lagen paras ihop till två par, bestående av ett lag som kärande och ett som svarande. Paren genomför därefter var sitt rättegångsspel enligt följande.

Sedan förhandlingarna avslutats och domstolen dömt poängsätter domstolen lagens insatser.

Härvid beaktas fem aspekter:

 1. Inlagornas kvalitet
 2. Agerandet under rättegången, närmast hur väl förberedda och säkra i sina roller deltagarna är
 3. Utgången i sak, dvs. har man i domen vunnit mer eller mindre än vad som kunnat förväntas utifrån bakgrundshistorien
 4. Demonstrerade juridiska kunskaper
 5. Pläderingens kvalitet

Varje aspekt poängsätts med max 5 poäng. Utgångspunkten är att håller man i detta sammanhang sedvanlig kvalitet – vilken är hög – får man tre poäng, vid en svagare insats förlorar man någon poäng, vid en starkare får man mer. Totalsumman är grundval för utseende av ett segrande lag. Någon slutlig gradering av övriga lag tillkännages inte, utan de anses alla ha placerat sig på andra plats.

Innehåll

 • Personrätt
 • Familjerätt (inkl. successionsrätt)
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumenträtt inklusive konsumentköp
 • Fast egendom
 • Straff- och Processrätt
Administration

Administrationen av tävlingen sköts av Nordiska Juristakademien AB, som härför tar ut avgifter enligt vad som anges i inbjudan. I detta ingår att tillhandahålla priser till de tävlande lagen.

Utrymmet i rättegångssalen är begränsat, varför det inte kan påräknas att mer än tjugo elever från respektive tävlande skola, utöver tävlingslagen, kan inrymmas. De lag som genomför det andra rättegångsspelet får inte närvara under det första.

De tävlande skolorna får komma överens om vem som ska hålla den traditionella gemensamma middagen och hur kostnaderna för denna ska fördelas.

Tävlande skolor utanför Stockholmsområdet måste själva organisera och bekosta resa och eventuellt uppehälle.

Nödvändiga justeringar av/tillägg till tävlingsreglerna beslutas av tävlingsledaren, som är universitetslektor Konrad Lundberg vid Stockholms universitet. Denne gör och rättar även skrivningen samt fungerar som huvuddomare vid rättegångsspelet. Han nås via e-post:

konrad.lundberg@juridicum.su.se eller per post på:

Stockholms universitet
Juridiska institutionen
106 91 Stockholm
Tfn. 08-16 21 48

Kostnad för deltagande

300 kronor/lag (Skrivningsdelen)
2 500 kronor/lag (Rättegångstävlingen, endast åtta finallag och ett per skola med 5 st. elever i vardera lag)