Välkomna till 2022 års skol-SM i juridik!

Nu arrangerar vi för tjugoförsta året i rad skol-SM i juridik och välkomnar Er att anmäla önskemål om deltagande till vårens tävling.

Ovan finner Ni inplanerade datum, där vi har försökt ta hänsyn till lovdagar och nationella prov så gott vi kunnat. Finalerna planeras att hållas i rättegångssalen på Stockholms Universitet. 

Anmälan (senast den 20 december 2021) och eventuella frågor tillställs:

sten.bjorkblom@juristakademien.se

INFORMATION, uppdaterad 2021-11-10:

Liksom tidigare år får också elever i årskurs 2 deltaga men kan inte tas ut till finalen.

De deltagande lagen består av 4–6 elever.

Följande områden är aktuella i provet den 7/2:

Allmän avtalsrätt

Köprätt

Konsumentköprätt

Associationsrätt

Marknadsrätt

Fastighetsrätt

Familje-och arvsrätt

Straffrätt

I finalen blir också processrätten aktuell.

Frågorna är c:a 10 och kan ge max 25poäng sammanlagt. Skrivtiden är två timmar. Vi återkommer om hur insändande av svaren skall ske. De anmälda skolorna kommer att få information om detta per mail:

Rättningen utförs av jur.dr. Konrad Lundberg (liksom vid alla prov under 20 års tävlingar). Hjälpmedel är liksom tidigare Lagboken.

Kostnad för deltagande är:

Medlemsavgift för administration 2.500kr /skola

För varje deltagande lag 500kr

Varje skola som är medlem erhåller provet och rättningsmall och varje deltagande lag erhåller en poängsumma.

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att maila sten.bjorkblom@juristakademien.se

Här kommer några exempel på frågor Skol-SM i juridik:

 1. Vad krävs i form av saklig grund för att en anställd ska få säga upp sig? (1poäng)
 2. Bertil Biceps förmår genom rättsstridigt tvång sin bekant Kalle Kleen att gå i borgen för ett banklån, som Bertil tagit i Kortbanken. När Bertil sedermera missköter lånet kräver Kortbanken Kalle på betalning i enlighet med hans borgensåtagande. När Kalle protesterar, åberopande det tvång som Bertil utsatt honom för, svarar handläggaren på Kortbanken, att det vet man ingenting om förrän nu. Kan Kalle vara betalningsskyldig till banken? (1poäng)
 3. Kjäll Vogel avlider i fågelinfluensa och efterlämna en förmögenhet på 600,000 kr (i förekommande fall efter bodelning) Fördela arvet i nedanstående alternativa situationer, avseende olika konstellationer av efterlevande! Korrekta belopp till respektive person räcker som svar, men förklarande kommentarer är tillåtna. Om Du känner behov av miniräknare är Du troligen på fel spår.
  • Två fastrar, tre mostrar och ett halvsyskon på mammas sida.
  • En sonhustru, änka efter en avliden son, en dotter med i sin tur två döttrar och en annan avliden sons tre söner
  • Två halvbröder på pappas sida, två halvsystrar på mammas sida, en ”helbror” och mamma.
  • Hustru (numera änka), två gemensamma barn, tre särkullbarn på Kjells sida och två särkullbarn på hustruns sida.
  • Sambo, ett gemensamt omyndigt barn och ett eget vuxet barn.
  • Sambo, frånskild hustru, avlidet adoptivbarns biologiska bror jämte en uppsjö av kusiner, sysslingar, bryllingar och femmänningar.

(3poäng)

Svar

 1. Ingenting. (Arbetsgivaren behöver däremot kunna åberopa arbetsbrist eller personliga förhållanden.)
 1. Ja, antingen därför att tvånget endast var lindrigt, ”utpressning”, enligt 29 § AvtL, eller därför att Kalle inte reklamerat ett grövre tvång, ”råntvång”, enligt 28 § 2 st AvtL, i båda fallen förutsatt att banken – som det verkar – var i god tro.
 1. a) Eftersom fastrarna och mostrarna tillhör tredje arvsklassen, tar halvsyskonet (andra 

          arvsklassen) hela arvet på 600 tkr.      

b) Sonhustrun har ingen arvsrätt efter svärfar och ingen istadarätt efter maken (som 

          hon dock hade arvsrätt efter när det begav sig). Följaktligen tar dottern halva arvet 

          300 tkr och de tre sonsönerna 100 tkr var.

      c) Eftersom mamma lever tar hon sin hälft av arvet 300 tkr, medan pappans tre barn 

          delar på hans hälft med 100 tkr var.

 d) Den avlidne lämnar fem barn efter sig, innebärande att de tre särkullbarnen får var 

     sin femtedel på 120 tkr, medan de gemensamma barnens andelar, 2 x 120 tkr, ärvs 

     av änkan med fri dispositionsrätt.

 e) Sambon har ingen arvsrätt (i den mån lilla basbeloppsregeln aktualiserats har detta 

     skett vid bodelningen), varför de två barnen delar lika på arvet, 300 tkr var.

              f) Ingen av de angivna har arvsrätt efter Kjäll, varför arvet tillfaller staten (allmänna 

                 arvsfonden).